Regulamin sklepu

§1
1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera, stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego.
2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez HBCMED Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Dane firmy:
HBCMED Spółka z o.o.
ul. Stołeczna 7/ 115, 15-879  Białystok
KRS 000902611
NIP: 5423435541, REG. 389006900
tel. 515 240 781
3. HBCMED wydaje Vouchery Prezentowe, które można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2

1. Vouchery są dokumentem umożliwiającym realizację usług lub uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez HBCMED usługi.
2. Voucher jest wydawany w formie papierowego, bądź elektronicznego zaproszenia. W zależności od uwzględnionej przez HBCMED ofercie, Vouchery prezentowe mogą być z wyszczególnieniem konkretnej usługi, bez sprecyzowania usługi lub uwzględniające tylko kwotę. Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.
3. Vouchery na okaziciela podlegają weryfikacji danych osobowych jego właściciela przez pracownika HBCMED. Vouchery są realizowane zgodnie z informacją podaną na Voucherze lub w przypadku wykupienia takiego Vouchera, jako vouchera prezentowego, realizowane w ramach podanej kwoty, zgodnie z życzeniem posiadacza Vouchera na wybraną usługę.
4. Vouchery prezentowe mogą być zakupione z podaniem imienia i nazwiska osoby, która wchodzi w jego posiadanie, z wyszczególnieniem konkretnej usługi lub podaniem tylko wartości Vouchera.
5. Vouchery prezentowe mogą być również zakupione tylko z wyszczególnieniem wartości Vouchera lub konkretnym przeznaczeniem, tj. sprecyzowaną usługą, bez podawania danych osobowych właściciela.
6. Voucher prezentowy może być realizowany na wszystkie usługi będące w ofercie i cenniku HBCMED w trakcie jego realizacji. W przypadku medycyny estetycznej, kosmetyki twarzy, usługa taka powinna być zgłoszona w trakcie zakupu takiego Vouchera.
7. Jeśli nie stwierdzono inaczej, zapisem na Voucherze, Voucher jest ważny przez 3 (trzy) miesiące liczone od dnia jego wystawienia.
8. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość usługi realizowanej z wykorzystaniem vouchera, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
9. Jeżeli klient wybierze usługę lub produkt o wartości wyższej niż wartość vouchera, zgadza się na pokrycie powstałej różnicy dowolną formą płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew), zgodnie z cennikiem HBCMED, obowiązującym w dniu realizacji vouchera. W przypadku przelewu, płatność musi być zaksięgowana na rachunku bankowym HBCMED najpóźniej w dniu wykonania usługi.
10. Voucher wystawiony na konkretną usługę, nie może być zrealizowany na inny zabieg lub zakup produktu, niż ten wymieniony na voucherze.
11. Udzielone klientowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe, Vouchery nie sumują się. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystane podczas zakupu jednej usługi.
12. Voucher może być wykorzystany na zabiegi pakietowe w stałej cenie, zgodnie z cennikiem HBCMED.
13. Kupony podarunkowe można nabyć w recepcji HBCMED oraz poprzez zamówienie złożone na stronie www.hbcmed.pl

§3

1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z HBCMED, aby umówić się na konkretny termin realizacji usługi wraz z podaniem numeru i terminu ważności Vouchera.
2. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go pracownikowi recepcji przed realizacją planowanej usługi.
3. HBCMED zastrzega sobie wykluczenie konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione przyczyny.
4. Recepcja jest uprawniona do sprawdzenia ważności Vouchera, a w przypadku Vouchera imiennego do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej Voucher. W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na Voucherze, a danymi osoby chcącej go zrealizować, HBCMED zastrzega sobie prawo zatrzymania Vouchera i odmowy jego realizacji. Realizacja takiego Vouchera może nastąpić po wcześniejszej, pisemnej informacji właściciela Vouchera do HBCMED o odstąpieniu Vouchera osobie trzeciej i podania jej imienia i nazwiska.
5. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
6. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę Vouchera. Jeśli Voucher nie jest imienny, posiadaczowi zagubionego Vouchera nie wydaje się duplikatu, a HBCMED ma prawo odmówić wykonania usługi z rabatem określonym na Voucherze.
7. HBCMED nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Vouchera.
8. Niewykorzystanie Vouchera zgodnie z terminem określonym w pkt. 7 §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstaw do wystąpienia jego posiadacza wobec HBCMED z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie.
§4

1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona w serwisie Dotpay. Klient dokonuje wyboru wartości Vouchera.
2. Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem PayU.
3. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, HBCMED przesyła Voucher na adres email Klienta, bądź jeśli Klient wybierze opcję Vouchera w formie papierowej, na wskazany adres zamieszkania drogą pocztową.
§5

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia vouchera, natomiast, jeśli Klient przed upływem tego terminu zrealizował Voucher, w odniesieniu do której nie przysługuje już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. w przypadku następujących umów:
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosownego oświadczenia Klienta za pośrednictwem email na adres HBCMED: info@hbcmed.pl, bądź osobiście w rejestracji HBCMED.
3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia.
§5

1. HBCMED może odmówić posiadaczowi Vouchera realizacji usługi w uzasadnionych przyczynach.
2. HBCMED realizuje usługę objętą Voucherem, bądź zalicza wartość Vouchera na poczet rachunku – wyłącznie w sytuacji jego bezpośredniego przekazania lub podaniu nr Vouchera zakupionego elektronicznie pracownikowi HBCMED.
3. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:
a) Voucher stanowi własność HBCMED
b) Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować
c) Posiadaczowi nie wolno zbywać, wypożyczać, rozpowszechniać, przekazywać Voucherów, ani praw do nich, osobom trzecim
d) Posiadaczowi Vouchera nie wolno dokonywać żadnych zmian w treści Vouchera
e) Posiadaczowi Vouchera nie wolno korzystać z vouchera w sposób inny, niż wskazany w niniejszym regulaminie.

§6

1. Reklamacje dotyczące Vouchera mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym zawierającym Voucher HBCMED najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Klienci zgłaszający reklamację, będą informowani o decyzji w formie pisemnej, listem wysłanym na podany w reklamacji adres.
§7

1. HBCMED zastrzega sobie możliwość niewykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel HBCMED przeciwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi. W takiej sytuacji, pracownik HBCMED może zaproponować wykorzystanie Vouchera w ramach konkretnego zabiegu, nie powodującego u klienta powikłań pozabiegowych, lub w przypadku czasowych przeciwskazań, przełożenia zabiegu na inny termin.
2. W powyższej sytuacji termin i rodzaj zabiegu musi być sprecyzowany na Voucherze, a właściciel Vouchera powinien zgłosić ten fakt w recepcji HBCMED.
3. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Voucherów i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hbcmed.pl oraz w wersji papierowej w HBCMED przy ul. Stołecznej 7 w Białymstoku.
5. HBCMED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie narusza praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.hbcmed.pl

§8

1. W celu prawidłowego wykorzystania danych osobowych przez HBCMED, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. Z 2002 r. Dz. U. nr 101,poz 926 z poź, zm.) powierzaHBCMED przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym HBCMED przy użyciu oprogramowania aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej oprogramowania aplikacyjnego, w zakresie ich opracowania, utrwalania, przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź, zm.)
3. HBCMED oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2009 r, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych klientów.
4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HBCMED, na podstawie art. 27 ust.2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.